Om Autism

Om Autism

Autism, medräknat Asperger syndrom och andra autismliknande tillstånd, innebär delvis ett annat sätt att uppleva, tolka och tänka än vad de flesta andra har. Det handlar bland annat om hur man uppfattar socialt samspel, generaliserar kunskap, sammanfogar detaljer och bearbetar sinnesintryck. Autism kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på individens erfarenheter, personlighet och det sammanhang den befinner sig i. Autism är ett spektrum och de individuella skillnaderna är stora. Personen med autism kan också ha andra svårigheter som tex. intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, epilepsi, depression, tvång, ångest mm.


Gemensamt för alla former av autism är:


- begränsningar i ömsesidigt socialt samspel och kommunikation

- svårighet med mentalisering

- begränsade, repetitiva och stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter

- annorlunda perception


Personer med autism blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. Det kan vid förändringar eller kravsituationer uppstå problematiska situationer i samspel med omgivningen. Utan rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen kan det uppstå följdsymptom som tex. depression, ångest, självskadande eller utåtagerande beteende mm.

 Autismspecifik kompetens


Autismspecifik kompetens är att ha en teoretisk kunskap som kan användas i praktiskt bemötande och i utformande av strategier och hjälpmedel. Det är att förstå varför strategier och hjälpmedel används och hur de kan anpassas för individen.


Detta innebär att ha kunskap och erfarenhet av:


- autism, kognitiva funktioner och olika sätt att hantera sinnesintryck


- praktiskt tydliggörande arbetssätt anpassade efter personer med autism


- hjälpmedel och kommunikationsstrategier anpassade för personer med autism


- att kartlägga och utforma individuellt stödjag har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med insatser gentemot personer med autism. Ett av mina mål är att sprida kunskap om denna funktionsnedsättning till så många som möjligt. Därför arbetar jag med utbildning, handledning och föreläsning till olika personer och grupper som kan vara hjälpta av att utveckla sin kunskap / kompetens inom området.

Material om Autism

Tips på litteratur

Jag har världens bästa jobb.

Waldenborg och Johansson-Ånmark. Komlitt 2022.


Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism.

Aspeflo o Dahlgren.  Utbildningscenter Autism 2018


Ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens. Ett mycket pedagogiskt upplägg som hjälper dig som personal/anhörig att bemöta/arbeta på ett pedagogiskt sätt.Boken är en sammafattning av de veckokurser som utbildningscenter anordnar och där jag är en av lärarna.


Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet

Ulrika Aspeflo.         Pavus 2012


En bok som ger både teoretisk och praktisk förståelse kring hur man kan möta och arbeta med att skapa en meningsfull och begriplig tillvaro för barn, ungdomar och vuxna med Autism


Att bemöta explosiva barn,

R Greene, S Ablon.          Studentlitteratur 2012.


Nu finns det äntligen ett sätt som fungerar för familjer som behöver hjälp med att hantera explosiva utbrott hos barn och skapa varaktiga ösningar. Metoden handlar om samarbete mellan barnen som har problem och de vuxna omkring dem.


Konsten att fejka arabiska.

Lina Liman.               Bonniers förlag 2017


"En del av mig dog. En annan del började äntligen, äntligen leva." I 32 år lever Lina Liman med autism utan att veta om det. Men att något är fel vet hon. Hon lär sig att fejka för att passa in, spela vanlig, ända tills det inte går längre."


Autism från insidan- en handbok

Hilde de Clercq.            Intermedia books 2007.

 

Boken ger en inblick i hur det är att ha autism och ger också bra tips på hur man kan förhålla sig till personer

med svårigheter inom detta område.


Varför stannar bussen när jag inte skall gå av?

S-O Dahlgren.            Liber 2007

 

Hur ska man förstå och hantera situationer kring barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och DAMP? I denna bok diskuteras olika förklaringsmodeller utifrån aktuell forskning och med hjälp av en mängd illustrativa exempel.


Boendestödsboken

Sjölund och Beijerot..       RFA 2008.

 

Boken är ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Den kopplar de teoretiska kunskaperna till praktiska strategier. Boken ska ses som en vägledning. Man måste hela tiden hålla i minnet att personer med autismspektrumtillstånd är olika och exemplen i boken kan inte kopieras rakt av utan måste alltid anpassas individuellt.


Hjälpmedelsboken : psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal

Gunilla Gerland.                  Pavus 2011.


Gunilla Gerland är en välkänd handledare och författare med lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd, i denna bok har hon breddat sig och visar på hjälpmedel och strategier som kan förenkla livet och stödja vuxna med psykiska funktionsnedsättnin...oken etc. etc.


Arbeta med Asperger syndrom.

Gunilla Gerland.             Pavus 2010.

 

Boken ger både nybörjare och oss som arbetat länge med autism en möjlighet att bli bättre på det som författaren kallar hantverket att förstå, bemöta och att vara till hjälp för människor med Aspergers syndrom.


Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet - om annorlunda barn.

Bo Heilskov- Elvén.      Studentlitteratur 2012.

 

De flesta människor klarar sig bra i livet. De skaffar sig utbildning och jobb, får barn och blir gamla utan större svårigheter. Den här boken handlar inte om dem, utan om de personer för vilka livet innebär hårt arbete. En del av dem får diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom, en del beskriver vi som ouppfostrade eller psykiskt sårbara. Vad de har gemensamt är att de misslyckas med saker som andra inte har några problem med.


HANTERA UTVÄRDERA FÖRÄNDRA

Bo Heilskov Elvén o Anna Sjölund       Natur o Kultur 2018


Autonomistödjande pedagogik gör det som sker begripligt. Tydlig och bra bok som visar och förklarar både ett lågaffektivt arbetssätt och ett pedagogiskt bemötande.